Index: Personajes : Sacerdotes
Teti  1500 a. C.-
Gargo  Sacerdote.
Dinastias  XVIII, (Reino Nuevo).
Ubicacion 
Reinados  Tutmosis I,
Monumentos 
Historia
Trabajó para la reina Senseneb como sacerdote lector..